Informace o službě Zvukova verze

Poslání

Posláním Domova OLGA je poskytovat sociální službu denního stacionáře lidem s mentálním postižením. Na základě individuálních schopností a potřeb těchto lidí se snažíme poskytnout těmto lidem pomoc a podporu k tomu, aby mohli kvalitněji prožívat svůj život.

Cíle

Naším cílem je:

  • zvyšovat soběstačnost uživatelů služby, aby potřeba podpory při úkonech péče o vlastní osobu byla co nejnižší
  • udržovat a zvyšovat úroveň sociálních, pracovních a intelektuálních dovedností a návyků uživatelů služby
  • vytvářet pro uživatele služby prostředí podněcující k udržování a vytváření sociálních kontaktů
  • podporovat osobní zájmy uživatelů služby a umožňovat jim výběr pracovních i zájmových činností
  • vytvářet podmínky pro účast uživatelů služby na společenských, vzdělávacích i volnočasových aktivitách a tím je podporovat ve smysluplném a sebenaplňujícím způsobu trávení volného času

Zásady

Práva – při poskytování služby respektujeme základní lidská práva klientů

Soukromí – klienti mají právo být sami nebo nerušeni a chráněni před pozorností okolí týkající se jejich soukromých záležitostí

Důstojnost – klienti jsou vnímáni jako individuality s respektem k jejich jedinečnosti a osobním schopnostem a nadáním

Individuální přístup – respektujeme osobnost, schopnosti, povahové vlastnosti, zdravotní stav a osobní tempo každého uživatele

Přátelské prostředí – snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém uživatelé služby budou cítit respekt a podporu, když projeví svoje pocity, svá osobní přání či životní postoje

Samostatnost a soběstačnost – podporujeme uživatele služby jen v takové míře, v jaké podporu potřebují. Podporujeme uživatele služby v takových činnostech, které zvyšují jejich samostatnost, soběstačnost a sebevědomí z toho plynoucí

Volba – při řešení svých záležitostí mají uživatelé služby možnost si vybírat ze škály možností to řešení, které jim nejvíce vyhovuje

Okruh osob

Služba je určena pro lidi, kteří splňují následující tři podmínky:

  • jsou ve věkovém rozmezí 16 – 64 let
  • mají lehký, střední či těžký stupeň mentálního postižení
  • v důsledku svého postižení mají sníženou soběstačnost nebo jsou sociálně vyloučení, a proto potřebují pomoc jiné osoby

Kapacita

Kapacita zařízení je 38 klientů.