Informace o zpracování osobních údajů

Hnutí humanitární pomoci, IČ: 00545678, se sídlem L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále označováno jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Identifikační údaje správce:

Hnutí humanitární pomoci
Sídlo: L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko
IČ: 00545678
Zapsaný: ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 240
ID datové schránky: tpgmmk4
Tel.: 516 418 727 email: gdpr@hhp.cz

Zpracování osobních údajů

Hnutí humanitární pomoci zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

 • agenda související s poskytováním sociálních služeb na základě zákona 108/2006 Sb.
 • personální a účetní agenda
 • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů
 • pořádání kulturních a osvětových akcí pro veřejnost
 • pořádání dobročinných sbírek

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Hnutí humanitární pomoci se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností organizace ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti spolku. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá organizace o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naše společnost v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů nás můžete kontaktovat poštou na adrese L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@hhp.cz.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se na správce.

Ve vztahu k osobním údajům může subjekt údajů uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se subjektu údajů týkají;
 • právo na opravu nebo doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se subjektu týkají;
 • právo na přenesení osobních údajů k jinému správci;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, pokud se bude domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy.